Szkolenia BHP przez internet:


Regulamin


Regulamin szkoleń BHP w formie samokształcenia kierowanego, realizowanych przez Professional BHP poprzez Platformę e-learningową


Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług świadczonych przez Grupa SOLID KSZ Krzysztof Szeląg drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy e-learningowej, dostępnej na stronie www.kursy.professionalbhp.pl.

§ Definicje

Organizator szkolenia – Grupa SOLID KSZ Krzysztof Szeląg, ul. Sikorskiego 35, 65-454 Zielona Góra.

Platforma e-learningowa – wirtualny moduł szkoleniowy dostępny na stronie www.kursy.professionalbhp.pl , za pomocą którego realizowane są szkolenia w formie samokształcenia kierowanego.

Zleceniodawca – osoba, która wykupiła dostęp do platformy e-learningowej www.kursy.professionalbhp.pl. Zleceniodawca może być także Użytkownikiem.

Użytkownik – osoba skierowana przez zleceniodawcę do odbycia szkolenia.

Rozporządzenie - rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 lipca 2004 r, w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z 2005 r. Nr 116, poz. 972 oraz z 2007 r. Nr 196, poz. 1420).

Szkolenie – odpowiednio - „szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami”, „szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych” lub „szkolenie okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych”.

Zaświadczenie – dokument, zgodny ze wzorem w w/w rozporządzeniu, potwierdzający ukończenie szkolenia z wynikiem pozytywnym.

Login i hasło – dane dostępowe do platformy e-learningowej wysyłane użytkownikowi poprzez wiadomość e-mail.


§ Dane organizatora szkolenia

Grupa SOLID KSZ Krzysztof Szeląg
ul. Sikorskiego 35
65-454 Zielona Góra
NIP 973-083-83-93
REGON 081024138 
telefon: 603 200 096
e-mail: biuro@professionalbhp.pl


§ Zamówienie oraz przebieg szkolenia

1. Do prawidłowego działania Platformy na komputerze Użytkownika konieczne jest posiadanie przez niego przeglądarki internetowej. Użytkownik musi również posiadać aktywne konto e-mail, do którego ma bezpośredni dostęp.
2. Zleceniodawca w ramach zaakceptowanej umowy zobowiązany jest dostarczyć dane z adresami e-mail Użytkowników, ich Imiona i Nazwiska, daty i miejsca urodzin oraz zajmowane stanowiska w formie pliku tekstowego, dokumentu, e-mail lub pliku excel.
3. Na podane adresy mailowe Zleceniobiorca wysyła wiadomość z informacjami umożliwiającymi dostęp do platformy edukacyjnej.
4. Szkolenia okresowe BHP kończą się egzaminem sprawdzającym nabyte umiejętności.
5. Zaświadczenie przesyłane jest pocztą po zakończeniu szkolenia przez wszystkich Użytkowników zgłoszonych przez Zleceniodawcę. Do zaświadczenia zgodnego z Rozporządzeniem dołączona jest niezbędna dokumentacja oraz oryginał rachunku.
6. Użytkownikowi z powodu rezygnacji lub nieukończenia szkolenia z powodów niezależnych od Professional BHP nie przysługują roszczenia finansowe lub zwrot opłaty wniesionej za kurs płatny.
7. Użytkownikowi nie wolno posługiwać się w trakcie korzystania z usług Platformy e-learningowej treściami o charakterze bezprawnym, w szczególności treściami naruszającymi prawa osób trzecich, treściami obraźliwymi lub wulgarnymi itp., a także nie wolno mu nadużywać środków komunikacji elektronicznej w sposób powodujący utratę stabilności pracy lub przeciążenie systemów informatycznych Professional BHP lub osób trzecich bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych przy świadczeniu usług drogą elektroniczną w ramach Platformy.

§ Płatność za szkolenie

1. Opłata będzie dokonywana przez Zleceniodawcę na konto firmy Professional BHP. Oryginalny druk faktury zostanie dołączony do przesyłki pocztowej zawierającej Zaświadczenia dla Użytkowników i pozostałą dokumentację.
2. Opłaty za dostęp do szkolenia zgodne z ofertą zawartą na platformie oraz z ewentualnymi wcześniejszymi ustaleniami stron, Zleceniodawca wnosi za pomocą szybkich e-płatności lub na podane w fakturze, stronie internetowej, mailu lub fakturze pro-forma konto Professional BHP Krzysztof Szeląg, wpisując w tytule przelewu: szkolenie BHP, nazwa firmy.
3. Szkolenie okresowe BHP jest udostępniane na podstawie indywidualnych ustaleń pomiędzy stronami.
4. Zapłata za szkolenie wnoszona jest najpóźniej przed wysyłka dokumentów szkolenia.
5. Opłata zawiera koszt dostępu do szkolenia okresowego BHP w formie e-learningu, testu końcowego oraz wystawienia i wysłania Zaświadczenia i dokumentacji przesyłką listowną poleconą ( priorytet) na adres wskazany przez Zleceniodawcę.

§ Reklamacje

1. W przypadku niepoprawnego działania szkolenia Użytkownik jest zobowiązany do powiadomienia o tym fakcie administratora systemu wysyłając wiadomość na adres e-mail: biuro@professionalbhp.pl.
2. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie.
3. Reklamacja powinna zawierać Imię i Nazwisko Użytkownika składającego reklamację, w tym w szczególności adres poczty elektronicznej do korespondencji w tej sprawie oraz zwięzły opis niepożądanego zdarzenia wraz z uzasadnieniem.
4. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie.

§ Ochrona danych osobowych

1. Składając zamówienie lub rejestrując się na Platformie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Professional BHP wyłącznie dla celów związanych ze świadczeniem zamówionych usług.
Użytkownikowi z tego tytułu przysługuje prawo wglądu oraz poprawiania własnych danych osobowych.
Professional BHP zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi osobowymi.
2. Akceptując postanowienia Regulaminu Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204, z późn.zm.) Professional BHP może przetwarzać bez zgody Użytkownika jego dane niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany oraz rozwiązania porozumienia, konieczne ze względu na właściwość świadczonej drogą elektroniczną usługi:
a) imię i nazwisko Użytkownika,
b) datę i miejsce urodzenia Użytkownika,
c) adres poczty elektronicznej Użytkownika,
d) miejsce i adres miejsca pracy Użytkownika,
e) stanowisko w miejscu pracy Użytkownika.
3. Dane o Użytkowniku uzyskane w trakcie korzystania przez niego z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Platformy będą wykorzystane wyłącznie w celach związanych z udziałem Użytkownika w kursach i szkoleniach i nie będą ujawniane osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków, gdy ujawnienie powyższych informacji wymagane jest przepisami prawa.

§ Prawa autorskie

1. Zawartość strony internetowej Organizatora jak i wszelkie materiały szkoleniowe są chronione prawami autorskimi. (Ustawa z dn 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.)).
2. Użytkownik ma obowiązek:
a) korzystać z materiałów zamieszczonych na Platformie w sposób zgodny z prawem i postanowieniami Regulaminu,
b) podać w formularzach i swoim profilu na Platformie e-learningowej prawdziwe dane.
3. Użytkownik nie może udostępniać w jakiejkolwiek formie żadnych materiałów stanowiących treść kursu osobom trzecim.
4. Użytkownik nie może kopiować w części ani w całości treści i zawartości platformy, strony internetowej i szkoleń okresowych BHP.

§ Postanowienia końcowe

1. Professional BHP dokłada wszelkich starań w kierunku prawidłowego działania Platformy e-learningowej.
2. Professional BHP zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego wyłączenia Platformy na czas nieokreślony w celu modernizacji, naprawy lub ulepszenia.
3. Professional BHP nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie Użytkownika spowodowane korzystaniem lub brakiem możliwości korzystania przez niego z Usług; w szczególności za utratę danych, połączenia z siecią, przerwy w transmisji danych, opóźnieniami lub innymi przerwami w świadczeniu usług, wynikającymi z przyczyn niezależnych od Professional BHP.
Za czynniki niezależne od Professional BHP uważa się w szczególności:
a) przyczyny technologiczne związane ze specyfiką Usług,
b) awarie transmisji lub łączy telefonicznych, w tym międzynarodowych, obciążenia łączy, brak dostępu do sieci operatorów krajowych i zagranicznych lub nieprawidłowości w działaniu takich operatorów telekomunikacyjnych,
c) przerwy w dostawie energii elektrycznej oraz awarie urządzeń technicznych i inne tego typu okoliczności, za które odpowiedzialni są dostawcy usług i operatorzy telekomunikacyjni lub siła wyższa, rozumiana jako nagła, niespodziewana przyczyna zewnętrzna, za którą Professional BHP zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.
4. Professional BHP zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie bez podania przyczyny.
5. W przypadku wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie wchodzą w życie z datą ich publikacji na stronie internetowej www.professionalbhp.pl. Użytkownicy posiadający już konta w Platformie o zmianach regulaminu zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej.
6. Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się ze zmianami w regulaminie, jeżeli tylko korzysta
w jakikolwiek sposób z zasobów Platformy e-learningowej. Korzystanie z Platformy e-learningowej jest równoznaczne z akceptacją warunków podanych w regulaminie.
7. W przypadku braku akceptacji regulaminu Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Platformy e-learningowej. W przypadku chęci cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych i braku akceptacji regulaminu Użytkownik powinien powiadomić o tym Organizatora szkolenia.
8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego,
w szczególności Kodeksu cywilnego i innych ustaw.

 

Regulamin wchodzi w życie z datą 13.03.2014r.

 od 40 zł
      [szczegóły]   
Informacje o kursie:

Nasze szkolenie BHP online to wygodna i skuteczna forma nauczania, z której mogą skorzystać:

- pracodawcy, w tym osoby kierujące: spółkami, przedsiębiorstwami państwowymi, urzędami, spółdzielniami oraz zakładami prywatnymi;
- osoby na stanowiskach kierowniczych oraz m.in. brygadziści, mistrzowie.

 

Dlaczego nasz kurs BHP online?

Kurs BHP online to przede wszystkim profesjonalne wsparcie dla wszystkich osób, które zobowiązane są do przechodzenia regularnych szkoleń z zakresu BHP. Nasza oferta to komfortowe kursy online dostępne na platformie e-learningowej. Wyróżnia nas nie tylko profesjonalizm, ale także atrakcyjne ceny. Dzięki nam zdobędziesz nowe informacje oraz uzupełnisz dotychczasowy stan wiedzy, przygotujemy Cię w zakresie m.in.:
- oceny zagrożeń w procesach pracy;
- ochrony pracowników przed zagrożeniami związanych z wykonywaną pracą.
- tworzenia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Nasz kurs BHP online to:

- atrakcyjne ceny,
- profesjonalne wsparcie,
- zaświadczenie o odbyciu kursu.

Pamiętaj!

Przed wysłaniem formularza zamówienia, pobierz plik listy uczestników, uzupełnij go oraz załącz. Dane posłużą nam do wystawienia zaświadczenia o odbyciu szkolenia. Plik należy również uzupełnić w przypadku, jeśli jesteś jedynym uczestnikiem kursu.

Cennik:
od 1 do 1 osób 50 zł
od 2 do 5 osób 45 zł
od 6 do 10 osób 42 zł
od 11 do 100 osób 40 zł


od 30 zł
      [szczegóły]   
Informacje o kursie:

Szkolenie BHP online to idealne rozwiązanie dla wszystkich osób, które zobowiązane są do regularnego uzupełniania wiedzy z zakresu BHP.

Nasz kurs online przygotowaliśmy dla pracowników zakładów inżynieryjno-technicznych m.in.:

- konstruktorów,
- technologów,
- projektantów,
- organizatorów produkcji.

Dlaczego nasz kurs BHP online?

Nasza firma posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie BHP i PPOŻ. Z myślą o naszych Klientach opracowaliśmy specjalne szkolenia BHP online, która pozwolą zaoszczędzić Ci nie tylko pieniądze, ale także czas. Wszystkie nasze kursy są zawsze aktualne i uwzględniają obowiązujące przepisy. Z naszą pomocą nie tylko uzupełnisz swoje dotychczasowe informacje, ale także zdobędziesz nowe, które z pewnością wykorzystasz w swojej pracy.

Przygotujemy Cię m.in. w zakresie:

- oceny zagrożeń w pracy oraz ryzyka z nimi związanego;
- ochrony pracowników przed zagrożeniami związanych z wykonywaną pracą;
- tworzenia bezpiecznych oraz higienicznych warunków pracy.

 Nasze szkolenie BHP online to:

- atrakcyjne ceny i gratisy;
- profesjonalna platforma e-learningowa;
- zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Pamiętaj!

Przed wysłaniem formularza zamówienia, pobierz plik listy uczestników, uzupełnij go oraz załącz. Dane posłużą nam do wystawienia zaświadczenia o odbyciu szkolenia. Plik należy również uzupełnić w przypadku, jeśli jesteś jedynym uczestnikiem kursu.

Cennik:
od 1 do 5 osób 40 zł
od 6 do 10 osób 35 zł
od 11 do 100 osób 30 zł


od 19 zł
      [szczegóły]   
Informacje o kursie:

Z myślą o naszych Klientach i ich potrzebach, przygotowaliśmy szkolenia BHP online, nasze kursy dedykowane są:

- pracownikom administracyjno-biurowym, w tym osobom zatrudnionym przy obsłudze monitorów ekranowych;
- pracownikom placówek służby zdrowia, jednostek naukowo-badawczych, szkół i innych placówek oświatowych;
- pracownikom, narażonym na działanie czynników: szkodliwych dla zdrowia, niebezpiecznych i uciążliwych.

Dlaczego nasz kurs BHP online?

Szkolenia BHP online przygotowane przez naszą firmę to gwarancja wysokiej jakości – nasze kursy są nie tylko aktualne, ale zostały także opracowane przez specjalistów. Ponadto nasze kursy online to wygodne rozwiązanie, gdyż wymaga od uczestnika jedynie komputera z dostępem do Internetu. Nasze szkolenia to również niskie ceny oraz atrakcyjne gratisy. Zdobytą, dzięki nam wiedzę bez problemu wykorzystasz w codziennej pracy.

Z nami poszerzysz swoją wiedzę o m.in.:

- oceny zagrożeń w pracy;
- tworzenie bezpiecznych oraz higienicznych warunków pracy;
- metody ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników;
- postępowaniu w razie wypadku lub sytuacji awaryjnej.

Nasz kurs BHP online to:

- niskie ceny oraz atrakcyjne gadżety;
- szybkie przyswojenie niezbędnej wiedzy;
- zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Pamiętaj!

Przed wysłaniem formularza zamówienia, pobierz plik listy uczestników, uzupełnij go oraz załącz. Dane posłużą nam do wystawienia zaświadczenia o odbyciu szkolenia. Plik należy również uzupełnić w przypadku, jeśli jesteś jedynym uczestnikiem kursu.

 

Cennik:
od 1 do 1 osób 30 zł
od 2 do 5 osób 25 zł
od 6 do 10 osób 22 zł
od 11 do 100 osób 19 zł 

 
 

SZKOLENIA:

  • Wstępne - instruktaż ogólny
  • Szkolenia okresowe
  • Kompleksowa obsługa przedsiębiorstwa w zakresie BHP
  • Okresowa ocena stanu BHP w przedsiębiorstwie
  • Udział w postępowaniu powypadkowym i sporządzanie dokumentacji
  • Analiza i ocena ryzyka zawodowego na wybranym stanowisku
  • Ocena stanowisk pracy wyposażonych w monitor ekranowy